Przeskocz do treści

KURS SEP w projekcie „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”

Piętnastu uczniów z klas o profilu technik elektryk oraz technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich ukończyło kurs SEP. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin przed komisją SEP zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i otrzymali stosowne uprawnienia odnośnie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych do 1kV. Uzyskane certyfikaty umożliwiają także kierowanie innymi osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowego oraz pozwalają na wykonywanie i prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kurs odbył się w ramach projektu „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”. Jednym z celów projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i uprawnienia, które podniosą atrakcyjność ich kwalifikacji zawodowych na lokalnym rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny dla absolwentów, którzy po zakończeniu nauki będą poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Scroll Up Skip to content