Przeskocz do treści

KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH w projekcie „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”

Piętnastu uczniów z klas o profilu technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich ukończyło kurs, którego celem było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień operatora wózka jezdniowego II WJO przed komisją zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego,. Uzyskane certyfikaty potwierdzają uprawnienia operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem.

Kurs odbył się w ramach projektu „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”. Jednym z celów projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i uprawnienia, które podniosą atrakcyjność ich kwalifikacji zawodowych na lokalnym rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny dla absolwentów, którzy po zakończeniu nauki będą poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Scroll Up Skip to content