Przeskocz do treści

Rekrutacja

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.

Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że nie ma zastosowania harmonogram rekrutacji określony Zarządzeniem nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowy harmonogram zostanie podany do wiadomości po ogłoszeniu go przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać ze strony (link poniżej) i wypełniony przesłać w formie skanu na pocztę szkoły zsp1kon@gmail.com lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Technikum Nr 1

Okres nauki: 5 lat. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W technikum realizowana jest taka sama podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum. Zawód, w którym kształci szkoła, uwzględnia zainteresowania uczniów i oferuje dwa przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Kształcimy w następujących zawodach:

  • technik elektryk
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik architektury krajobrazu
  • technik agrobiznesu
  • technik mechanik
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik logistyk
  • technik budownictwa
  • technik spawalnictwa

Profil sportowo-wojskowy dostępny na WSZYSTKICH kierunkach

Podanie można przesłać na adres internetowy szkoły w postaci załącznika. Wymagany jest kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia oraz ustalenia terminu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

Prezentacja szkoły

Scroll Up Skip to content