Strona Główna

Od 20 stycznia 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich mogą zgłaszać swoje kandydatury do udziału w projekcie mobilności pt. „Mobilna Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich”. Umożliwi on 10 uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego na bezpłatnych praktykach w Portugalii zaplanowanych w terminie od 8 do 21 czerwca 2014 roku.
Główne cele projektu to:
- wykorzystanie zdobytej dotychczas w szkole wiedzy, poszerzanie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym
- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym
- wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy
- rozwój zdolności adaptacyjnych
- wykorzystanie języka angielskiego, zwłaszcza zawodowego, w kontaktach z klientem, pracownikami firmy oraz przy korzystaniu z dokumentacji
- zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i sprzętem wykorzystywanym przez firmy samochodowe
- rozwijanie kompetencji międzykulturowych

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się uczniowie z klasy III kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych spełniający wymogi formalne i kryteria określone w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU O NUMERZEZ 2013-1-PL1-LEO01-38356.

Zasady rekrutacji: Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie składają do 14 marca 2014 roku u wychowawcy klasy wypełniony FORMULARZ APLIKACYJNY (do pobrania) wraz z pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie – dostępny również u koordynatora projektu – p. Katarzyny Pękali.
Rekrutacja na staż odbywać się będzie w drodze konkursu.
Suma zdobytych punktów (max. ilość punktów: 66) decyduje o miejscu kandydata na liście.
O wyborze uczestników projektu decydować będą następujące kryteria:
1) wyniki z klasyfikacji półrocznej 2014r- ( 1-10 punktów )
2) ocena z zachowania ( 1-10 punktów )
3) udział w konkursach zawodowych ( 1-10 punktów )
4) czynniki pozaszkolne (w tym: wspieranie uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym) – ( 1-10 punktów )
5) inne osiągnięcia uczniów – w tym: aktywność pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań (wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa lub zaświadczenie instytucji / opiekuna / organizatora danej aktywności) – ( 1-10 punktów )
6) rozmowa diagnozująca możliwości i potencjał uczniów ( 1-10 punktów )

Do końca marca 2014 r. komisja kwalifikacyjna przeprowadzi indywidualne rozmowy diagnozujące możliwości i potencjał uczniów, a następnie spośród wszystkich kandydatów wybierze 10 osób z największą ilością punktów i dodatkowo 2 uczniów z kolejną, mniejszą ilością punktów, którzy utworzą listę rezerwową. Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu zostanie ustalona i ogłoszona przez komisję kwalifikacyjną w formie pisemnej: na portalu szkolnym, tablicy informacyjnej przy bibliotece szkolnej i drogą e-mailową w terminie do 31 marca 2014r.

Po ogłoszeniu wyników naboru odbędzie się spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z zespołem ds. projektu – termin spotkania zostanie podany do wiadomości na portalu szkolnym, tablicy informacyjnej oraz drogą e-mailową.
Zakwalifikowani do projektu uczniowie wezmą udział w specjalnym, wielogodzinnym przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk. Uczestnicy projektu odbędą praktyki zawodowe w renomowanych portugalskich firmach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony bezpłatny transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz organizację czasu wolnego. Wszelkie koszty pokrywa budżet projektu, który wynosi 21 578 Euro.
Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają dokument Europass-Mobilność potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności. Udział w projekcie poświadczą także certyfikaty ukończenia praktyk . Koordynator i autor projektu – Katarzyna Pękala – nauczyciel języka angielskiego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Copyright © 2013 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!