Strona Główna

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. informuje, iż od 01.08.2013 realizuje projekt ponadnarodowy pod nazwą „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”.

Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt ponadnarodowy realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Europäische Zentrum für erneuerbare Energie z Güssing w Austrii. ŚCITT pełni w nim rolę Lidera.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej i podniesienie oferty kształcenia z zakresu tematycznego Odnawialnych Źródeł Energii w 5 szkołach zawodowych woj. świętokrzyskiego, poprzez przeszkolenie 10 nauczycieli i 180 uczniów szkół zawodowych do 06.2015r.

Działania zaplanowane w projekcie:
-Warsztaty zagraniczne dla nauczycieli w Güssing/Austria,
-Warsztaty krajowe dla nauczycieli,
-Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w Austrii,
-Seminaria Dobrych Praktyk- informujaco-upowszechniające oraz podsumowujące efekty Projektu.
-Szkolny Ośrodek Kariery i warsztaty przedsiębiorczości - spotkania cykliczne uczniów szkół zawodowych,
-Dodatkowy kurs jez. niemieckiego, tematyka związana z wybranym zawodem,
-Zajęcia interaktywne E-VIDEO KLASA - zajęcia pozalekcyjne,
-Konkurs z nagrodami Eko-Szkoła - 3 szkoły najlepsze zostaną nagrodzone mobilnymi zestawami edukacyjnymi do przeprowadzania eksperymentów związanych z OZE
-OZE - Twoja przyszłość - cykl spotkań w powiatach, zachęcających szkoły i młodzież do nowych kierunków nauczania,
-Staże krajowe - dla najlepszych 18 uczniów.
-Wyjazd edukacyjny uczniów - dobre praktyki OZE - jednodniowy wyjazd do przedsiębiorstwa z branży OZE w Woj. Świętokrzyskim
-Zakup wyposażenia pracowni i laboratoriów - dla 3 Szkół uczestniczących w Projekcie, które zadeklarowały utworzenie nowego kierunku kształcenia: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Nasza Szkoła uczestniczy w tym projekcie.„Seminarium Dobrych Praktyk”

„Czerpiemy dobrą energię z Regionu” – pod takim hasłem w Hotelu Kameralnym w Kielcach odbyło się „Seminarium Dobrych Praktyk” inaugurujące projekt ponadnarodowy pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce", który Urząd Marszałkowski realizuje w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Europejskim Centrum Energii Odnawialnej w Gussing w Austrii. Projekt zakłada wzmocnienie oferty edukacyjnej o kierunek kształcenia związany z tematyką odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także reprezentacje regionów i szkół biorących udział w projekcie.

Projekt pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

- Projekt „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" jest pierwszym projektem międzynarodowym w zakresie szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. Chcemy konsekwentnie rozwijać projekty międzynarodowe, gdyż to jest główny kierunek nowej perspektywy unijnej. Zależy nam na realizacji projektów z partnerami z zagranicy i łączenia ich z naszymi specjalizacjami wojewódzkimi, na przykład odnawialnymi źródłami energii – mówił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do 30 czerwca 2015 roku 5 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego do wzmocnienia swojej oferty edukacyjnej o kierunek kształcenia z zakresu tematycznego odnawialnych źródeł energii. Komponent ponadregionalny wzmocni atrakcyjność i jakość oferty szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Partnerstwo ponadregionalne zawiązane na potrzeby realizacji projektu zapewni również dostosowanie umiejętności i kwalifikacji uczniów do wymogów rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców, poprzez modernizację, poszerzenie i wdrożenie zmodyfikowanego programu nauczania, m.in.: organizację praktyk dla uczniów i warsztatów dla nauczycieli, stosowanych przez partnerów zagranicznych.

W projekcie pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" uczestniczy 5 szkół: zawodowych z województwa świętokrzyskiego, które w swoich programach rozwojowych zakładają poprawę jakości kształcenia zawodowego i wyraziły pisemne deklaracje modernizacji istniejących kierunków nauczania:
- Technikum nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich;
- Technikum nr 1, Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej;
oraz wprowadzenie nowych, związanych z OZE pn. „Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej”:
- Zespół Szkół nr 3, Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Technikum nr 7 Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach,
- Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach.

3 szkoły, które uruchomią nowy kierunek nauczania w ramach realizacji projektu zostaną wyposażone w specjalistyczne laboratoria i pracownie dydaktyczne. 10 nauczycieli szkół objętych projektem będą mieli możliwość dostosowania swoich kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii poprzez zajęcia e – leariningu i warsztaty w Austrii i Polsce.

Nauczyciele, wspólnie z ekspertami i trenerami ponadnarodowymi wypracują podręczniki wdrażania systemu „Solarteur – training” w szkołach objętych projektem, które będą służyły im w codziennej pracy z uczniami. Z kolei 180 uczniów klas I i II szkół zawodowych będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, kursach przedsiębiorczości i kultury zawodu oraz nauki języka niemieckiego. Uczniowie będą mieli możliwość także zdobycia nowych doświadczeń zawodowych poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych organizowanych w Austrii oraz stażach w 3 przedsiębiorstwach krajowych.

- Najważniejsi w tym projekcie są uczniowie i nauczyciele, którzy będą mieli możliwość poszerzyć wiedzę oraz zrozumieć czym jest zielona gospodarka. Ważnym elementem jest tu koedukacja – mówił Łukasz Bilski, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, który jest liderem projektu.

Wartość projektu to 2.975.602,00 zł, w tym środki przeznaczone dla UM WŚ - 941.650,00 zł (dofinansowanie 100% - 85% EFS, 15 % b.p.). „Seminarium Dobrych Praktyk”

Copyright © 2013 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!