Strona Główna

Projekt „Masz zawód – masz pracę”

Projekt pn.: „Masz zawód – masz pracę” realizowany jest w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.06.2015; projekt zakłada dwie edycje: rekrutacja do pierwszej edycji – IX-X 2013 r. (200 beneficjentów); rekrutacja do drugiej edycji – IX 2014 r. (200 beneficjentów).

Przedmiotem projektu jest opracowanie programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczestniczących w projekcie, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Technikum nr 1 w ZSP nr 2 we Włoszczowie
- Technikum nr 8 w ZSP nr 2 Kielcach
- Technikum im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie
- Technikum nr 2 w ZSE im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
- Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Końskich
- Technikum w ZSCKR w Chrobrzu
- Technikum nr 2 w ZSP nr 3 we Włoszczowie
- Technikum nr 6 w ZSE im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Cel główny projektu

Wzrost kompetencji kluczowych i poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych u 400 beneficjentów, poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach, prowadzących kształcenie zawodowe w woj. świętokrzyskim.

Cele szczegółowe projektu

- Wzrost poziomu wiedzy z matematyki i języka angielskiego u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
- Zwiększenie umiejętności w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się na rynku pracy u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
- Zwiększenie jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania i wzbogacenie oferty kształcenia w 8 szkołach zawodowych w woj. świętokrzyskim.
- Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie staży u pracodawców przez 160 uczniów szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim.
- Zwiększenie praktycznej wiedzy poprzez udział w kursach u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.


Projekt przewiduje następujące zadania:

- Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
Przeprowadzenie zajęć z matematyki i języka angielskiego, które będą obejmować obowiązkowy program egzaminu maturalnego; ponadto w przypadku j. angielski poszerzenie kompetencji w zakresie słownictwa technicznego. Podstawą ewaluacji zajęć wyrównawczych będą testy początkowe przeprowadzone w 2013 r. oraz testy końcowe – na zakończenie zajęć w 2014 r. Do szkół zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne.
- Stworzenie platformy edukacyjnej (blended learning)
Zostanie utworzona platforma edukacyjna, środowisko wirtualne zostanie dostosowane do programu rozwojowego i profilu kształcenia każdej z placówek; multimedialne materiały dydaktyczne będą obejmować 6 obszarów – matematyka, j. angielski, chemia, biologa, edukacja prawna i przedsiębiorczość – przykładowe testy, fora umożliwiające wymianę informacji poglądów.
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Zadanie obejmuje spotkania z doradcą zawodowym/trenerem personalnym, warsztaty dot. planowania ścieżki kariery zawodowej i poznanie własnych predyspozycji oraz odnalezienie się na rynku pracy.
- Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie programu o kursy pożądane na rynku pracy
Programy kształcenia zostaną wzbogacone o kursy pożądane na ryku pracy: kurs barmański, kurs wizażu i stylizacji, kurs pierwszej pomocy, kurs public relations, kurs bezpieczeństwa internetowych baz danych, kurs autoprezentacji, kurs grafiki 3D – projektowanie reklam, kurs komunikacji społecznej, kurs przedsiębiorczości.
- Staże u przedsiębiorców i forum z udziałem pracodawców
Staże dla beneficjentów u przedsiębiorców oraz cykliczne fora z udziałem pracodawców i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie.
Więcej o projekcie Projekt pn.: „Masz zawód – masz pracę”Copyright © 2014 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!