Strona Główna

Adresaci projektu
Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych.
W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Cel główny projektu:
Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Cele szczegółowe projektu

- Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego - Zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
- Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych przez 1000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
- Wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
- Wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami u 200 nauczycieli szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie opracowują i wdrażają swoje programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, (w szczególności obejmujące realizację dodatkowych zajęć prowadzonych metodą projektu z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a także ukierunkowane na realizację praktyk i staży zawodowych uczniów u Pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie merytoryczne i metodyczne zostanie udzielone 2000 uczniom/uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez :
- ich udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT z uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej, przygotowujących do realizacji szkolnego projektu edukacyjnego o tematyce zawodowej (16 godzin zajęć stacjonarnych i 8 e-learningowych), - ich udział w wyjazdowych dwudniowych 12-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce; - doposażenie szkół Beneficjentów Ostatecznych (tj. oprogramowanie dotyczące doradztwa zawodowego, zestawy sprzętu multimedialnego (koszt ok. 12000 zł) i zestawy branżowych pomocy dydaktycznych dostosowanych do specyfiki zawodu (koszt ok. 22000 zł/ szkołę)), dzięki któremu Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności zawodowe i rozwiną kompetencje kluczowe założone przez Projekt.

Wsparcie zostanie udzielone 1000 uczniom/uczennicom Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez ich udział:
- w 160-godzinnych płatnych stażach (50 osób)
- w praktykach zawodowych odbywanych w sektorze MŚP w wymiarze od 80 do 120 godzin - w zależności od zawodu (950 osób)

Wsparcie zostanie udzielone 200 nauczycielom przedmiotów zawodowych Uczestnikom Projektu z 50 szkół zawodowych poprzez:
- ich udział w 8-godzinnych konsultacjach związanych z przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej - opracowanie poradnika metodycznego dotyczącego przygotowaniem i realizacją szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce zawodowej z wykorzystaniem ICT
Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!