Strona Główna
Regulamin projektu


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach projektu: „Kuźnice Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
2. Projekt „Kuźnice Kompetencji” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich z siedzibą przy ul. Staszica 5, 26-200 Końskie, na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
3. Projekt realizowany jest od 1 września 2010r. do 31 maja 2011r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
4. Projekt jest adresowany do 120 Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu – uczniów technikalnych klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich).

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
- Beneficjent/Wnioskodawca – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,
- Instytucja Pośrednicząca – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
- Beneficjent Ostateczny – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie uczeń technikalnej klasy maturalnej ZSP nr 1 w Końskich bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym projekcie.

§ 3 CEL PROJEKTU

Celem projektu „Kuźnice Kompetencji” jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia w dobie społeczeństwa informatycznego maturzystów ZSP nr 1 w Końskich w roku szkolnym 2010/2011.

§ 4 ZAKRES WSPARCIA

1. Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez udział w warsztatach psychologicznych wzmacniających zdolności motywacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz warsztatach równościowych wzmacniających świadomość uczniów.
2. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje: warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty z matematyki, warsztaty z przedmiotów zawodowych przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz warsztaty z języka obcego.
3. Warsztaty będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

§ 5 UCZESTNICY PROJEKTU - BENEFICJENCI OSTATECZNI

1. Uczestnikami projektu są uczniowie technikalnych klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich (120 osób).
2. Zakwalifikowanie ucznia do projektu określone zostało w Regulaminie rekrutacji.

§ 6 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie: „Kuźnice Kompetencji”.
2. W ramach projektu Beneficjent Ostateczny otrzymuje bezpłatny pakiet szkoleniowy.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
- rzetelnego uczestnictwa w warsztatach przewidzianych w ramach projektu oraz potwierdzania swojej obecności na liście obecności;
- wypełnienia w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych.

§ 7 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej uczestników projektu.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest zwrócić otrzymany pakiet szkoleniowy.

§ 8 ZASADY MONITORINGU

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa w warsztatach.
3. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostaną ankiety wstępne oraz po zakończeniu każdego typu warsztatów oraz 2 diagnozy sprawności matematycznych umożliwiające ocenę poziomu osiągniętych rezultatów.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnik projektu nie pokrywa kosztów związanych z udziałem w projekcie.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta.


Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!