Strona Główna
Regulamin rekrutacji


1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu oraz specjalista ds. administracyjnych projektu.
2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od dnia 1 września 2010 roku do 17 września 2010r.
3. W trakcie trwania procesu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie stu dwudziestu uczniów z technikalnych klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.
4. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:
- na stronie internetowej projektodawcy: www.zsp1konskie.com,
- w Biurze Projektu, mieszczącym się w siedzibie ZSP nr 1 w Końskich przy ul. Staszica 5, 26 – 200 Końskie,
5. Kryteria rekrutacji:
- rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasad polityki równych szans,
- projekt adresowany jest do stu dwudziestu uczniów z technikalnych klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,
- podstawowym kryterium rekrutacji jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie oraz dotychczasowa średnia ocen z matematyki uzyskana przez uczniów w poprzednich latach. Pierwszeństwo udziału mają uczniowie z najniższą średnią ocen. Dopuszcza się możliwość, iż jeden uczeń będzie brał udział w kilku rodzajach wsparcia.
6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
- wypełnienie i podpisanie przez ucznia formularza zgłoszenia,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- weryfikacja kryteriów oraz podjęcie decyzji przez Komisję rekrutacyjną o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu.
7. Lista rezerwowa zostanie utworzona z uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
8. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji uczniów wcześniej zakwalifikowanych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1września 2010r.


Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!