Strona Główna
image

„SZKOŁA KOMPETENCJI” - raport

image 281 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 wzięło udział w projekcie pn. „Szkoła kompetencji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych i przedmiotów zawodowych. „Mechanik” wspiera swoich wychowanków w osiąganiu sukcesów na maturze i egzaminie zawodowym dlatego wszelkie działania były skierowane przede wszystkim do maturzystów. Szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia, stara się realizować wszystkie potrzeby edukacyjne swych wychowanków. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, na których wyrównują dysproporcje edukacyjne lub rozwijają zainteresowania i pogłębiają wiadomości.
W ramach projektu odbyły się warsztaty przygotowujące 167 uczniów do matury z języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W celu zwiększenia efektywności kształcenia zakupiono 12-to stanowiskową pracownię językową, optymalną ze względu na liczebność grup w projekcie. Druga pracownia językowa została wyposażona w interaktywny zestaw multimedialny.
Odbyły się także warsztaty zawodowe przygotowujące 100 uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, które obejmowały zebranie i usystematyzowanie wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów zawodowych wchodzących w zakres danej kwalifikacji. Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o nowoczesną pracownię informatyczną: 14 komputerów z oprogramowaniem zgodnym z wytycznymi MEN w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać stanowiska egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kierunku technik informatyk.
Szkoła dba również o wyposażenie swoich uczniów w dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, które podniosą ich atrakcyjność podczas poszukiwania zatrudnienia, co niezwykle ważne w przypadku wchodzących nań po raz pierwszy. Zrealizowane zostały zajęcia zwiększające szanse absolwentów szkoły na rynku pracy: 42 maturzystów z klasy elektronicznej uczestniczyło w kursie „Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV” (SEP) oraz uzyskało uprawnienia w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisja SEP zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, 28 uczniów z klasy informatycznej uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
Jednym z najbardziej atrakcyjnych kursów zawodowych dla uczniów jest kurs prawa jazdy kategorii B, w którym uczestniczyło 60 uczniów.
- Dla młodego człowieka, a raczej jego rodziców, takie specjalistyczne kursy, a następnie egzamin, to spory wydatek – poinformowała mgr Beata Jakubowska, dyrektor szkoły. - W projekcie daliśmy uczniom tę możliwość „gratis”, a oni z niej skorzystali. 100 % z nich otrzymało certyfikaty SEP i ECDL, a egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jeszcze trwają. Uzyskane w ramach kursów dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe zwiększą konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy. W ramach projektu każdy z uczniów otrzymał także literaturę fachową – podkreśliła Beata Jakubowska.
Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem zawodowym podczas warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji pozwalających rozpoznać możliwości elastycznego reagowania na zapotrzebowanie na rynku pracy.

- Chcieliśmy dać młodym ludziom kapitał na przyszłość – mówi autorka i koordynator projektu mgr Monika Ogłoza. - W fazie pisania projektu to sami uczniowie rekomendowali zajęcia, których najbardziej potrzebują. Projekt spełnił ich oczekiwania. Uczniowie podczas ewaluacji bardzo wysoko ocenili jakość i efektywność warsztatów. To zasługa trenerów ponieważ zajęcia prowadzone w projekcie wymagają długiego, starannego przygotowania, tak, aby były atrakcyjne dla ucznia, nie przypominały lekcji w szkole. Zadaniem nauczyciela jest więc wykorzystanie wielu ciekawych pomocy, multimediów, form i metod pracy atrakcyjnych dla niezwykle wymagających odbiorców – dodała Monika Ogłoza.

Projekt „Szkoła kompetencji” jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

image image

Kurs SEP

image 42 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych ukończyło kurs SEP w ramach projektu „Szkoła kompetencji”. Jednym z celów tego projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i uprawnienia, które podniosą atrakcyjność ich kwalifikacji zawodowych na lokalnym rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny, zwłaszcza dla tych absolwentów, którzy po zakończeniu nauki będą poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu.
W trakcie kursu zajęcia prowadzone były wśród 22-tu maturzystów z klasy elektronicznej w roku szkolnym 2012/2013 oraz 20-tu z klasy o profilu elektronik/elektryk w bieżącym roku szkolnym. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin przed komisją SEP zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i otrzymali stosowne uprawnienia odnośnie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych do 1kV. Uzyskane certyfikaty umożliwiają także kierowanie innymi osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowego oraz pozwalają na wykonywanie i prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Wszyscy kursanci zostali objęci doradztwem zawodowym podczas warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji pozwalających rozpoznać możliwości elastycznego reagowania na zapotrzebowanie na rynku pracy.

Projekt „Szkoła kompetencji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

image

Szkoła kompetencji - raport roczny

Minimum 260 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „Szkoła kompetencji”. Jest on współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych i przedmiotów zawodowych. „Mechanik” wspiera swoich wychowanków w osiąganiu sukcesów na maturze i egzaminie zawodowym dlatego wszelkie działania są skierowane przede wszystkim do maturzystów. Szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia, stara się realizować wszystkie potrzeby edukacyjne swych wychowanków. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, na których wyrównują dysproporcje edukacyjne lub rozwijają zainteresowania i pogłębiają wiadomości. W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 odbyły się warsztaty przygotowujące 88 uczniów do matury z języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W celu zwiększenia efektywności kształcenia zakupiono 12 stanowiskową pracownię językową, optymalną ze względu na liczebność grup w projekcie. Jest to nowoczesna metoda pracy pozwalająca na indywidualizację pracy z uczniami podczas zajęć: prowadzący ma możliwość powierzyć uczniom zadania wymagające większej aktywności. Uczeń ma pełną kontrolę własnej wymowy, ma też możliwość indywidualnej konwersacji z nauczycielem lub innym słuchaczem. Druga pracownia językowa została wyposażona w interaktywny zestaw multimedialny. Odbyły się także warsztaty zawodowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, które obejmowały zebranie i usystematyzowanie wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów zawodowych wchodzących w zakres danej kwalifikacji. Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o nowoczesną pracownię informatyczną: 14 komputerów z oprogramowaniem zgodnym z wytycznymi MEN w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać stanowiska egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kierunku technik informatyk. Szkoła dba również o wyposażenie swoich uczniów w dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, które podniosą ich atrakcyjność podczas poszukiwania zatrudnienia, co niezwykle ważne w przypadku wchodzących nań po raz pierwszy. Realizowane są zajęcia zwiększające szanse absolwentów szkoły na rynku pracy: 22 maturzystów z klasy elektronicznej uczestniczyło w kursie Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV (SEP) oraz uzyskało uprawnienia w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisja SEP zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, 14 uczniów z klasy informatycznej uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Jednym z najbardziej atrakcyjnych kursów zawodowych dla uczniów jest Kurs prawa jazdy kategorii B, w którym w tym roku szkolnym uczestniczy 28 uczniów. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem zawodowym podczas warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji pozwalających rozpoznać możliwości elastycznego reagowania na zapotrzebowanie na rynku pracy. Projekt realizowany będzie również w roku szkolnym 2013/2014 i obejmie wsparciem taką samą liczbę uczniów.
Szkoła kompetencji

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Celem projektu „Szkoła kompetencji” jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych i przedmiotów zawodowych przez 260 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014.


Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez udział w warsztatach maturalnych z języka angielskiego i niemieckiego, warsztatach zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, kursie SEP, kursie ECDL oraz kursie prawa jazdy kategorii B. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym podczas warsztatów oraz indywidualnych konsultacji.

Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Termin realizacji projektu: 1 września 2012r. do 31 lipca 2014r.

Formularz zgłoszeniowy, deklaracja oraz oświadczenie uczestnika projektu do pobrania w zakładce „Szkoła kompetencji” oraz w biurze projektu.

„SZKOŁA KOMPETENCJI” - konferencja

Minimum 260 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „Szkoła kompetencji”. Jest on współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

W konferencji inaugurującej jego realizację udział wzięli Renata Doniecka, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Marek Kowalski, doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach oraz uczniowie klas czwartych szkoły i ich rodzice. Szczegółowych informacji na temat matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe udzielili nauczyciele poszczególnych przedmiotów, natomiast zarys projektu przedstawiła jego koordynator Monika Ogłoza. Konferencję poprowadziła Beata Jakubowska, dyrektor ZSP nr 1 w Końskich.
Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych i przedmiotów zawodowych. Zakres wsparcia obejmuje: warsztaty maturalne z języka angielskiego i niemieckiego oraz warsztaty zawodowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu.
Uczestnicy projektu mogą także uczestniczyć w kursach zawodowych: Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV (SEP), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), Kurs prawa jazdy kategorii B.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym podczas warsztatów grupowych oraz indywidualnych konsultacji.
Baza dydaktyczna szkoły zostanie wzbogacona o nowoczesną pracownię informatyczna oraz pracownię językową.
Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.
Termin realizacji projektu - od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2014r.

Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!