Strona Główna
image

„SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU” – kolejny projekt zrealizowany!

195 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 wzięło udział w projekcie pn. „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Czytaj więcej

image

STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu „SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU”

Dwudziestu dziewięciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich z klas o profilach technik elektryk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców, wzmacniające zdolność do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Ponadto zaprezentowanie się uczniów podczas staży dało im możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami. Projekt pn. „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
image

STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu „SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU”

Trzydziestu trzech uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich z klas o profilach technik architektury krajobrazu, technik elektryk, technik elektronik oraz technik informatyk zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców, wzmacniające zdolność do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Ponadto zaprezentowanie się uczniów podczas staży dało im możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami. Projekt pn. „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” realizowany przez ZSPnr1 w Końskich jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.


image

STYLIZACJA I WIZAŻ w projekcie „SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU”

20 uczennic z klas o profilu technik architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich ukończyło kurs „Stylizacja i wizaż”. Wszystkie uczestniczki pozytywnie zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną College Medycznego w Kielcach oraz uzyskały potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia: przygotowanie stanowiska pracy wizażysty, dobór stylizacji do poszczególnych typów urody i sylwetek, wykonanie korekty kształtu twarzy, oczu i ust, wykonanie makijażu dziennego, biznesowego, koktajlowego, ślubnego oraz wieczorowego, znajomość typologii barw, typów urody, dobór stylizacji do typu budowy ciała. Kurs odbył się w ramach projektu „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu”. Jednym z celów projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i uprawnienia, które podniosą atrakcyjność ich kwalifikacji zawodowych na lokalnym rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny dla absolwentów, którzy po zakończeniu nauki będą poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu.


image

KURS SEP w projekcie „SZKOŁA ZAWODOWA TO GWARANCJA SUKCESU”

30 uczniów z klas o profilu elektronik/elektryk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich ukończyło kurs SEP. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin przed komisją SEP zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i otrzymali stosowne uprawnienia odnośnie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych do 1kV. Uzyskane certyfikaty umożliwiają także kierowanie innymi osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowego oraz pozwalają na wykonywanie i prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Kurs odbył się w ramach projektu „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu”. Jednym z celów projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i uprawnienia, które podniosą atrakcyjność ich kwalifikacji zawodowych na lokalnym rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny dla absolwentów, którzy po zakończeniu nauki będą poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu


image

„Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu”

Minimum 150 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie języków obcych, matematyki i przedmiotów zawodowych. Zakres wsparcia obejmuje: warsztaty z języka angielskiego i niemieckiego, matematyki oraz warsztaty zawodowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik architektury krajobrazu.
Wszyscy uczestnicy projektu podczas warsztatów podwyższą poziom kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość.
Uczestnicy projektu mogą także uczestniczyć w kursach zawodowych:
Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV (SEP),
Wizaż/stylista,
Kurs prawa jazdy kategorii B.

Dodatkowe kompetencje zawodowe zdobędą uczniowie podczas płatnych staży.

Baza dydaktyczna szkoły zostanie wzbogacona o nowoczesną pracownię informatyczną oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia teoretycznego i praktycznego.

Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Termin realizacji projektu - od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Wartość projektu wynosi 594 868,75 zł, w tym kwota dofinansowania 564 868,75 zł.
Copyright © 2016 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!