Strona Główna
image
image

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich od dwóch lat funkcjonuje nowy kierunek nauczania: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Wysoką jakość procesu dydaktycznego zapewnia wyposażenie pracowni zawodowych kształcenia teoretycznego i praktycznego zakupione w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” oraz tablety, które otrzymali uczniowie jako narzędzie do wykorzystania nowoczesnych materiałów multimedialnych, stanowiących obudowę dydaktyczną programu nauczania.
Uczniowie klasy o tym profilu oprócz realizacji zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania zdobywali praktyczne umiejętności poprzez wizyty studyjne w firmach zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii, gdzie w rzeczywistych warunkach zapoznali się z nowoczesnymi technologiami i systemami organizacji pracy m.in. w Elektrowni w Połańcu, w Elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar w Międzybrodzie Bielskim, w Małych Elektrowniach Wodnych w Bieleckich Młynach i w Wolicy na rzece Czarna Nida. Uczestniczyli także w Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, podczas których zapoznali się z ofertą przedsiębiorców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu odnawialnych źródeł energii, związany z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących. Ponadto zwiedzili Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku oraz zobaczyli pokazy przybliżające skomplikowane zagadnienia energetyki jądrowej.
Uczniowie odbyli płatne staże w renomowanych firmach specjalizujących się w dziedzinie OZE, podczas których nabyli praktyczne umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.
Wzięli także udział w warsztatach naukowych odbywających się w energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym ENERGIS Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, całkowicie zasilanym z odnawialnych źródeł energii. Ich celem było zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w pięciu różnych laboratoriach dydaktyczno-naukowych. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z możliwościami wyboru dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej poprzez kształcenie w kieleckiej uczelni.
Wszyscy uczniowie zostali objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym podczas indywidualnych konsultacji w utworzonym Szkolnym Ośrodku Kariery. Podejmowane działania wspomagały rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Tematyka zajęć obejmowała wybór własnej ścieżki rozwoju, możliwości założenia własnej działalności gospodarczej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, a także wsparcie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym: poznanie siebie, wzmocnienie samooceny i poziomu motywacji.
Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbyły się spotkania z gimnazjalistami pod hasłem „Zaplanuj swoją przyszłość z ZSP nr 1 w Końskich”. Cykl prezentacji miał na celu m.in. przekazanie gimnazjalistom wiedzy na temat OZE i zachęcenie ich do kształcenia w klasie o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ukazując również możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku na wyższych uczelniach oraz analizę rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Na liczne pytania gimnazjalistów uczniowie ZSP nr 1 w Końskich zgodnie przyznają, że dla nich najważniejszym kryterium oceny tego kierunku jest późniejsza szansa zdobycia dobrze płatnej pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Podkreślają, że jest to profil bardzo ciekawy i bogaty w nowoczesną, istotną wiedzę.
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie między innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.
Nowy kierunek nauczania jest realizowany w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Termin realizacji projektu 01.08.2013 – 30.06.2015.

imageimage

"Szkoła zawodowego sukcesu" - wyjazdy studyjne

Uczniowie klas o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oprócz realizacji zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania zdobywają praktyczne umiejętności poprzez wizyty studyjne w firmach zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii, gdzie w rzeczywistych warunkach zapoznali się z nowoczesnymi technologiami.
Poznali systemy organizacji pracy Elektrowni w Połańcu, w Elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar w Międzybrodzie Bielskim, w Małych Elektrowniach Wodnych w Bieleckich Młynach i w Wolicy na rzece Czarna Nida. Uczestniczyli także w Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które odbyły się w Targach Kielce, podczas których zapoznali się z ofertą przedsiębiorców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu odnawialnych źródeł energii, związany z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących.
Ponadto zwiedzili Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku oraz zobaczyli pokazy przybliżające skomplikowane zagadnienia energetyki jądrowej.
Wzięli także udział w warsztatach naukowych odbywających się w energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym ENERGIS Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, całkowicie zasilanym z odnawialnych źródeł energii.

imageimage

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich podpisał z Instytucją Pośredniczącą - Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szkoła zawodowego sukcesu” w ramach Działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie w okresie 01.08.2013r. – 30.06.2015r. kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który wpisuje sie w cele Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów i obejmuje:
• funkcjonowanie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• wyposażenie pracowni zawodowych kształcenia teoretycznego i praktycznego
• wyjazdy edukacyjne do firm zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii
• warsztaty naukowe w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach
• płatne staże dla uczniów

Absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich kończąc naukę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Zawód ten jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, że zawód TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ JEST ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI.
image

„To jedyna taka klasa w województwie świętokrzyskim”

W miniony wtorek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich uroczyście zainaugurowano działalność klasy o profilu technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Na uczniów czekają m.in. płatne staże oraz wyjazdy studyjne do elektrowni, a w perspektywie realna szansa na zatrudnienie, bo w powiecie koneckim w najbliższych latach mają powstać firmy wykorzystujące energię odnawialną.

ZSP nr 1 w Końskich ma się czym pochwalić nie tylko jeśli chodzi o powiat konecki, ale również całe województwo. Od 1 września naukę w klasie o profilu technik urządzeń i systemów energii odnawialnej rozpoczęło 22 uczniów. To ewenement na skalę świętokrzyską, bo dotąd w żadnej szkole na terenie województwa nie udało się utworzyć takiej klasy.
- Napisałam projekt, który zakładał utworzenie takiej właśnie klasy. Znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dzięki czemu otrzymaliśmy unijne pieniądze na jego realizację - mówi Monika Ogłoza, autorka i koordynatorka projektu, wychowawczyni nowej klasy.
- Projekt jest dość innowacyjny. Zakłada modernizację całego kierunku kształcenia. Powstał on w wyniku obserwacji i badania rynku pracy. Okazało się, że nasza szkoła wypuszcza na rynek osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy, bo mają wykształcenie w zawodach nadwyżkowych czyli takich, w których pracodawcy nie poszukują, bo jest ich po prostu za dużo. Dzięki nowemu kierunkowi dajemy możliwość realnej szansy zatrudnienia - opowiada Ogłoza.

Płatne staże dla najlepszych
Projekt "Szkoła zawodowego sukcesu" otrzymał dofinansowanie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, później utrzymanie klas należeć będzie do organu prowadzącego szkołę czyli Starostwa Powiatowego. W tym czasie uczniowie będą kształcić się nie tylko w ZSP nr 1, ale również w czasie warsztatów w labolatorium Politechniki Świętokrzyskiej, wyjazdów studyjnych m.in. do elektrowni w Połańcu, Kielcach czy firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Co ciekawe najlepszych 10 uczniów weźmie udział w płatnych stażach, a szkoła wzbogaci się o pełne wyposażenie pięciu pracowni. - Obecnie w klasie uczy się 22 uczniów. Na liście rezerwowej w przypadku, gdyby ktoś zrezygnował, czekają kolejni chętni. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zainteresowanie będzie jeszcze większe i w klasie uczyć się będą nasi najlepsi uczniowie - mówi Beata Jakubowska, dyrektor ZSP nr 1. O tym, że kierunek jest realną szansą na znalezienie pracy przekonywał wicestarosta Andrzej Marek Lenart, który poinformował, że w najbliższych latach na terenie gmin Gowarczów, Stąporków, Radoszyce mają powstać firmy specjalizujące się w wykorzystywaniu energii odnawialnej. Gościem specjalnym inaugruacji był profesor Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, który nie krył podziwu dla aktywności ZSP nr 1 oraz zapewniał o kontynuacji świetnie układającej się wspóþracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, Wiesława Grzywacz, przewodnicząca Rady Rodziców.
„To jedyna taka klasa w województwie świętokrzyskim”

image

image

Wyjazd studyjny do Targów Kielce

22 uczniów z klasy pierwszej kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSP 1 w Końskich uczestniczyło w XII Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które odbyły się w Targach Kielce. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu odnawialnych źródeł energii, związany z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących.
W trakcie pobytu uczniowie zapoznali się z urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi, najnowszymi technologiami systemowymi, armaturą sieciową, kolektorami słonecznymi, piecami opalanymi drewnem, promiennikami ciepła, kotłowniami opalanymi biomasą oraz pojazdami na biopaliwo. Ponadto każdy z nich mógł zgłębić swoją wiedzę z omawianego tematu w trakcie konferencji zatytułowanej „Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Wśród omawianych na niej zagadnień znalazły się między innymi:
- praktyczne aspekty realizacji inwestycji w OZE,
- dobre praktyki w projektowaniu inwestycji związanych z budową małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, biogazowni,
- zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla branży OZE,
- kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji na przykładzie konkretnych projektów,
- sposoby zwiększenia przychodów z produkcji zielonej energii,
- najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej,
- perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz aktualny przebieg prac nad aktami prawnymi wpływającymi na dalszy rozwój OZE w Polsce.
Prezentacje prowadzili eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii m.in. z Instytutu OZE, który otrzymał tytuł Lidera Świata Energii 2013 w kategorii Lider Generacji Rozproszonej. Firma ta kompleksowo i skutecznie prowadzi procesy inwestycyjne dla wszystkich technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Klasa o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej funkcjonuje w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu”, Priorytet IX, Działanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

image image

Tablet dla każdego ucznia

Każdy uczeń, który rozpoczął naukę w bieżącym roku szkolnym w naszej szkole na kierunku „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” otrzymał tablet, jako narzędzie do wykorzystania nowoczesnych materiałów multimedialnych, stanowiących obudowę dydaktyczną programu nauczania. Uczniowie mogą z nich korzystać podczas wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń i zadań praktycznych oraz opracowywania samodzielnych projektów instalacyjnych.

Kierunek ten jest szczególnie rozwojowy, ponieważ obecnie wzrasta zapotrzebowanie na nowoczesne instalacje wykorzystujące energię odnawialną oraz istnieje możliwość dalszej nauki w uczelniach wyższych na wydziałach tj. energetyka, elektrotechnika, inżynieria środowiska (np. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach).

Absolwenci szkoły kończąc naukę w tym zawodzie będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Jako fachowcy z odpowiednim przygotowaniem mogą pracować w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej. serwisach obsługi w/w urządzeń, firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, centrach ekologicznych systemów grzewczych, organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne) oraz administracji publicznej, bankach gdzie potrzebny będzie doradca techniczny do zaopiniowania dokumentacji technicznej instalacji.

Zadowolenia z nauki na tym kierunku nie kryją sami uczniowie, którzy podkreślają, że jest to profil bardzo ciekawy i bogaty w nowoczesną, istotną wiedzę.
– Mamy okazje korzystać z najlepszego sprzętu informatycznego w dobrze wyposażonych, odpowiednio przygotowanych pracowniach technicznych w szkole. Dzięki dyrekcji możemy wyjeżdżać na kielecką uczelnię. Każdy z nas jest zadowolony z wyboru tego profilu, sam nie zamieniłbym go na żaden inny – podkreślił Patryk Sierant, jeden z kilku uczniów, pochodzących z odległego Staszowa. Podobnego zdania są przedstawiciele samorządu klasowego Emil Lisowski i Eryk Jaroć, którzy zgodnie przyznają, że dla nich najważniejszym kryterium oceny tego kierunku jest późniejsza szansa zdobycia dobrze płatnej pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Obecnie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w naszej szkole jest pierwszym tego typu kierunkiem zawodowym w województwie świętokrzyskim, realizowanym zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, stanowiącym wzór dla innych placówek. Mając to na uwadze zostaliśmy zaproszeni do udziału w „Seminarium Dobrych Praktyk” pod hasłem „Czerpiemy dobrą energię z Regionu”, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Spotkanie było najlepszą okazją do pokazania drogi rozwoju dla innych szkół świętokrzyskich m.in. w zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej o kierunek kształcenia związany z tematyką odnawialnych źródeł energii. Prezentacji kierunku dokonała Monika Ogłoza, autorka projektu utworzenia klasy o tym profilu w ZSP 1. W seminarium udział wzięli także eksperci z Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej w Gussing w Austrii, z którym szkoła podjęła współpracę.

- Należy wzmocnić atrakcyjność i jakość oferty szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia zgodną z naszymi specjalizacjami wojewódzkimi, na przykład odnawialnymi źródłami energii” – podsumował seminarium Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Kierunek „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w naszej szkole jest realizowany w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. image


image

Wyjazd studyjny do Elektrowni Połaniec

22 uczniów ZSP nr 1 w Końskich z klasy pierwszej kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zapoznało się z metodą wytwarzania energii z biomasy w „Zielonym Bloku” podczas wyjazdu edukacyjnego do Elektrowni Połaniec. Klasa o tym profilu funkcjonuje w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” , Priorytet IX, Działanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego celów szczegółowych jest zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności poprzez wizyty studyjne w firmach zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii, gdzie w rzeczywistych warunkach zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i systemami organizacji pracy.
Profil kształcenia uczniów wpisuje sie w cele Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.
„Zielony Blok” wnosi znaczący wkład w realizację polityki energetycznej Polski, która zmierza do dywersyfikacji potencjału energetycznego i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z założeniami do 2020 roku 20% wytwarzanej w kraju energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. „Blok” jest w stanie wyprodukować energię, która wystarczyłaby na zasilenie 600 tys. gospodarstw domowych. To więcej niż w całym województwie świętokrzyskim. Jednostka o mocy 205 MW jest największym na świecie blokiem energetycznym opalanym w 100 proc. biomasą. Funkcjonuje poprzez spalanie odpadów drzewnych i biomasy agro (czyli pochodzenia rolniczego, m.in. pestek, łupin słonecznika i słomy). W porównaniu do konwencjonalnych technologii jest w stanie zredukować emisję dwutlenku węgla o 1,2 mln ton w ciągu roku.

imageimage

Warsztaty naukowe w ENERGISie

22 uczniów ZSP nr 1 w Końskich z klasy pierwszej kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięło udział w 6-cio godzinnych warsztatach naukowych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
Zajęcia odbywały się w energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym ENERGIS Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki zasilanym z odnawialnych źródeł energii.
Wykład połączony z prezentacją funkcjonowania poszczególnych źródeł zasilania energetycznego, który poprowadził dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski.
Tematem głównym warsztatów były pompy ciepła m.in. prezentacja schematu funkcjonalnego, prezentacja urządzeń i instalacji, analiza efektywności oraz perspektywy rozwoju.
Klasa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej funkcjonuje w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” , Priorytet IX, Działanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z jego celów szczegółowych jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami sosowanymi w pięciu różnych laboratoriach dydaktyczno-naukowych. Każde z nich zajmuje się innymi zagadnieniami, poczynając od odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnych, wymiany i odzysku ciepła poprzez eko-inżynierię na zagadnieniach wpływających na globalną problematykę zmniejszenia ocieplenia klimatu i redukcji stężenia CO2 kończąc.

Ponadto uczniowie zostali zapoznani z możliwościami wyboru dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej poprzez kształcenie w kieleckiej uczelni.

image


image
Drugie warsztaty naukowe w ENERGISie

22 uczniów ZSP nr 1 w Końskich z klasy pierwszej kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięło udział w 6-cio godzinnych warsztatach naukowych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zajęcia odbywały się w energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym ENERGIS Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki zasilanym z odnawialnych źródeł energii. Wykład połączony z prezentacją funkcjonowania poszczególnych źródeł zasilania energetycznego, który poprowadził dr hab. Łukasz Orman. Tematem głównym warsztatów były instalacje słoneczne m.in. prezentacja schematu funkcjonalnego z uwzględnieniem dodatkowego zasilania, prezentacja urządzeń i instalacji, analiza efektywności oraz perspektywy rozwoju. Klasa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej funkcjonuje w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” , Priorytet IX, Działanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego celów szczegółowych jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami w laboratoriach dydaktyczno-naukowych. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z możliwościami wyboru dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej poprzez kształcenie w kieleckiej uczelni.

image image
Wyjazd studyjny - OZE

22 uczniów ZSP nr 1 w Końskich z klasy pierwszej kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zapoznało się z metodami wytwarzania energii podczas wyjazdu edukacyjnego do inwestycji realizowanych przez Instytut OZE z Kielc. Opiekunem merytorycznym był Michał Kubecki, Prezes Zarządu firmy.
Uczniowie zwiedzili dwie Małe Elektrownie Wodne oraz dowiedzieli się w jaki sposób należy dokonywać przeglądów poszczególnych elementów instalacji. W Bieleckich Młynach na rzece Czarna Nida elektrownia przetwarza energię spadku wody na energię mechaniczną za pomocą turbiny Archimedesa. Jest to pierwsza turbina ślimakowa całkowicie zaprojektowana i wykonana w Polsce. Przy przepływie równym 25% przełyku instalowanego, jej sprawność wynosi aż 74%. W Wolicy powstaje bliźniaczy budynek o takim samym rozwiązaniu technicznym, a prace nad nim są niemal ukończone.
Ponadto uczniowie zapoznali się z instalacją słoneczną w Pływalni “Koral” w Morawicy. W celu wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzewu wody na potrzeby wody basenowej oraz wody użytkowej zainstalowano tam 60 kolektorów Vitosol 100 typ SV o łącznej powierzchni absorbera 139,2 m2.
Klasa o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej funkcjonuje w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” , Priorytet IX, Działanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z jego celów szczegółowych jest zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności poprzez wizyty studyjne w firmach zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii, gdzie w rzeczywistych warunkach zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i systemami organizacji pracy.


image image
Konferencja „ZSP nr 1 w Końskich kształci w zakresie OZE”

Podczas „Dnia Otwartych Drzwi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty dwóch projektów realizowanych w szkole, dotyczących tematyki Odnawialnych Źródeł Energii, współfinansowanych ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Informacje na temat założeń i przebiegu realizacji projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” przedstawiła Monika Ogłoza, koordynator projektu. Jego głównym celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie OZE przez min 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich poprzez utworzenie i realizację kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zakres wsparcia obejmuje: realizację przedmiotów objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wszyscy uczestnicy projektu dodatkowo uczestniczą w warsztatach naukowych odbywających się w laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz wyjazdach studyjnych do firm zajmujących się OZE. Odbyły się już dwa wyjazdy edukacyjne do Politechniki Świętokrzyskiej oraz wyjazdy do Elektrowni Połaniec i na XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które odbyły się w Targach Kielce. Ponadto 10 uczestników projektu weźmie udział w płatnych stażach zorganizowanych u pracodawców związanych z wykorzystaniem OZE. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci 5-cio godzinnym doradztwem edukacyjno -zawodowym podczas indywidualnych konsultacji w utworzonym Szkolnym Ośrodku Kariery.
Wysoką jakość procesu dydaktycznego zapewnia wyposażenie pracowni zawodowych kształcenia teoretycznego i praktycznego zakupione w ramach projektu oraz tablety, które otrzymali uczniowie jako narzędzie do wykorzystania nowoczesnych materiałów multimedialnych, stanowiących obudowę dydaktyczną programu nauczania.
Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013r. do 30 czerwca 2015r.
Wartość projektu: 623 467,00 zł.

Informacje na temat założeń i przebiegu realizacji projektu ponadnarodowego „Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”, w którym uczestniczą m.in. uczniowie ZSP nr 1 w Końskich przedstawiła Mirosława Janik, konsultant ds. funduszy europejskich Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, które jest Liderem projektu. Głównego Partnera projektu Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentowały Ewelina Domoradzka oraz Małgorzata Chmielewska z Departamentu Polityki Regionalnej, Oddział ds. Projektów Europejskich. Pozostałymi Partnerami projektu są Fundacja Centrum Europy Lokalnej z Kielc oraz European Center of Renewable Energy (EEE), Stowarzyszenie z Austrii, region Gussing.

Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie 5 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego do wzmocnienia swojej oferty edukacyjnej o kierunek kształcenia z zakresu tematycznego odnawialnych źródeł energii. Komponent ponadregionalny wzmocni atrakcyjność i jakość oferty szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
W bieżącym roku szkolnym 24 uczniów naszej szkoły z klasy drugiej o profilu elektryk/elektronik, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych e-learningu, kursach przedsiębiorczości i kultury zawodu, oraz nauki języka niemieckiego. Ponadto będą oni mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych organizowanych w Austrii oraz w stażach w przedsiębiorstwach krajowych.
Na współpracy zyskują także nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnieni w szkołach objętych projektem, Mieli oni możliwość dostosowania swoich kwalifikacji i kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów związanych z tematyką OZE poprzez zajęcia e-learningu i warsztaty w Austrii i Polsce. Nauczyciele, wspólnie z ekspertami i trenerami ponadnarodowymi wypracowali podręcznik wdrażania systemu „Solarteur – training” w szkołach objętych projektem, które będą służyły im w codziennej pracy z uczniami.
Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013r. do 30 czerwca 2015r.
Wartość projektu: 2.975.602,00 zł.

Główne tezy prezentacji „Rynek energetyki odnawialnej w Polsce i perspektywy jego rozwoju” przygotowanej przez Michała Kubeckiego prezesa współpracującej ze szkołą firmy Instytut OZE z siedzibą w Kielcach przedstawił uczeń powstałej w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” klasy pierwszej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eryk Jaroć.

W konferencji upowszechniającej dotychczasowe rezultaty obu projektów udział wzięli m.in. Andrzej Marek Lenart wicestarosta konecki, Krzysztof Obratański przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Stachera Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Marek Kowalski doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach, a także przedsiębiorcy prowadzący firmy z zakresu OZE, nauczyciele i uczniowie.

Konferencję poprowadziła Beata Jakubowska, dyrektor ZSP nr 1 w Końskich.

image image
Kształcimy gimnazjalistów z Energią

Gimnazjaliści ze czterech szkół koneckich oraz ich nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach „OZE - Twoja przyszłość” upowszechniających tematykę Odnawialnych Źródeł Energii. Cykl prezentacji promował rezultaty dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Najważniejszym celem spotkań było przekazanie gimnazjalistom wiedzy na temat OZE i zachęcenie ich do kształcenia w klasie o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, ukazując również możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku na wyższych uczelniach oraz analizę rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Działania w dziedzinie OZE w ramach projektu ponadnarodowego „Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” , w którym uczestniczą m.in. uczniowie ZSP nr 1 w Końskich przedstawiła Ewelina Domoradzka z Departamentu Polityki Regionalnej, Oddział ds. Projektów Europejskich, która wraz z Małgorzatą Chmielewską reprezentowała głównego Partnera projektu Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, a pozostałymi Partnerami projektu są Fundacja Centrum Europy Lokalnej z Kielc oraz European Center of Renewable Energy (EEE), Stowarzyszenie z Austrii, region Gussing. Obecna na spotkaniach była także dr Anna Twarowska , ekspert OZE.

Prezentacje na temat założeń i przebiegu realizacji projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” realizowanego samodzielnie przez ZSP nr 1 w Końskich przedstawiali uczniowie klasy pierwszej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eryk Jaroć i Emil Lisowski oraz uczniowie klasy drugiej elektryk /elektronik Paweł Milczarek i Marcin Mądrala, biorący udział w projekcie ponadnarodowym. Organizację i przebieg spotkań przygotowała Monika Ogłoza, koordynator projektu.

Szczegółowe informacje na temat w/w projektów przeczytać można w relacji z konferencji upowszechniającej ich rezultaty Konferencja „ZSP nr 1 w Końskich kształci w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii”

image image
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje nowy kierunek nauczania: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie klasy o tym profilu oprócz realizacji zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania zdobywają praktyczne umiejętności poprzez wizyty studyjne w firmach zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii, gdzie w rzeczywistych warunkach zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i systemami organizacji pracy m.in. w Elektrowni w Połańcu, w Małych Elektrowniach Wodnych w Bieleckich Młynach i w Wolicy na rzece Czarna Nida. Uczestniczyli także w XII Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia, które odbyły się w Targach Kielce, podczas których zapoznali się z ofertą ponad 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu odnawialnych źródeł energii, związany z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących. Ponadto każdy z nich mógł zgłębić swoją wiedzę z omawianego tematu w trakcie konferencji zatytułowanej „Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Prezentacje prowadzili eksperci z Instytutu OZE, który otrzymał tytuł Lidera Świata Energii 2013 w kategorii Lider Generacji Rozproszonej i współpracuje ze szkołą podczas realizacji projektu.

Uczniowie biorą udział w warsztatach naukowych odbywających się w energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym ENERGIS Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, całkowicie zasilanym z odnawialnych źródeł energii. Ich celem jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w pięciu różnych laboratoriach dydaktyczno-naukowych. Każde z nich zajmuje się innymi zagadnieniami, poczynając od odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnych, wymiany i odzysku ciepła poprzez eko-inżynierię na zagadnieniach wpływających na globalną problematykę zmniejszenia ocieplenia klimatu i redukcji stężenia CO2 kończąc. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z możliwościami wyboru dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej poprzez kształcenie w kieleckiej uczelni.

Wszyscy uczniowie zostali objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym podczas indywidualnych konsultacji w utworzonym Szkolnym Ośrodku Kariery. Podejmowane działania wspomagają rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Tematyka zajęć obejmuje: wybór własnej ścieżki rozwoju, możliwości założenia własnej działalności gospodarczej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, a także wsparcie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym: poznanie siebie, wzmocnienie samooceny i poziomu motywacji.

W okresie wakacji uczniowie wezmą udział w płatnych stażach w renomowanych firmach specjalizujących się w dziedzinie OZE, podczas których nabędą praktyczne umiejętności zawodowe adekwatne do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.

Nowy kierunek nauczania jest realizowany w ramach projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Termin realizacji projektu 01.08.2013 – 30.06.2015.

Wysoką jakość procesu dydaktycznego zapewnia wyposażenie pracowni zawodowych kształcenia teoretycznego i praktycznego zakupione w ramach projektu oraz tablety, które otrzymali uczniowie jako narzędzie do wykorzystania nowoczesnych materiałów multimedialnych, stanowiących obudowę dydaktyczną programu nauczania.

Gimnazjaliści z czterech szkół koneckich oraz ich nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach „OZE - Twoja przyszłość” organizowanych przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, upowszechniających tematykę Odnawialnych Źródeł Energii. Cykl prezentacji miał na celu m.in. przekazanie gimnazjalistom wiedzy na temat OZE i zachęcenie ich do kształcenia w klasie o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ukazując również możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku na wyższych uczelniach oraz analizę rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Prezentacje na temat założeń i przebiegu realizacji projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” przedstawiali uczniowie klasy pierwszej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: Eryk Jaroć i Emil Lisowski oraz Paweł Milczarek i Marcin Mądrala, których przygotowała mgr Monika Ogłoza, koordynator projektu.
Na liczne pytania gimnazjalistów uczniowie ZSP nr 1 w Końskich zgodnie przyznają, że dla nich najważniejszym kryterium oceny tego kierunku jest późniejsza szansa zdobycia dobrze płatnej pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Podkreślają, że jest to profil bardzo ciekawy i bogaty w nowoczesną, istotną wiedzę.

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Szkoła zawodowego sukcesu” odbyła się podczas „Dnia Otwartych Drzwi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, w której udział wzięli m.in. Andrzej Marek Lenart, wicestarosta konecki, Krzysztof Obratański, przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Stachera, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Marek Kowalski, doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach, a także przedsiębiorcy prowadzący firmy z zakresu OZE, nauczyciele i uczniowie. Konferencję poprowadziła mgr Beata Jakubowska, dyrektor ZSP nr 1 w Końskich.


Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie między innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki wodorowej. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości.

image
Copyright © 2011 Łukasz Sękowski
-------------------------------------------------------------------
Wszystkie prawa do kopiowania zastrzeżone!