Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZSP nr 1 w Końskich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsp1konskie.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Część dokumentów PDF, Word, PowerPoint może nie być poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
 • Części starszych mediów publikowanych na stronie wykazuje brak alternatywy w postaci tekstu.
Wyłączenia
 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
 • Multimedia nadawane na żywo.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści innych podmiotów.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Możliwość zmiany kolorystyki strony (skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło).
 • Możliwość poprawy czytelności czcionki.
 • Wyróżnienie odnośników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Chrabąszcz, e-mail: zsp1kon@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  413726941.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiat Konecki; ul. Stanisława Staszica 2; 26-200 Końskie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej
 • Do siedziby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich można dojechać busem.
 • Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 50 metrów.
 • Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.
Opis ogólny budynku przy ul. Stanisława Staszica 5

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 3 bloków A, B i C połączonych łącznikiem. W bloku B składającego się z parteru i 2 pięter znajdują się sale lekcyjne, gabinet pedagoga i pielęgniarki. W bloku A na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz wicedyrektorów, księgowość. Blok C to warsztaty szkolne gdzie znajdują się pracownie do praktycznej nauki zawodu oraz gabinet kierownika warsztatów. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się przy ul. Stanisława Staszica 5.

Dla osób niepełnosprawnych wejście dostosowane do ich potrzeb znajduje się od strony patio i jest wyposażone w pochylnię. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia. Do wejścia głównego prowadzą schody.

Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły na parterze w bloku A. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Od strony patio wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

Skip to content