Przeskocz do treści

O szkole

Historia szkoły

Początki słynnego "Mechanika" sięgają 1945r. Wówczas, niewątpliwie na fali radości spowodowanej zakończeniem działań wojennych, podjęto próby reaktywowania istniejących szkół oraz tworzenia nowych. Mimo ogromnych trudności organizacyjnych i materialnych, udało się w kwietniu 1945r. zainaugurować pierwszy rok szkolny w Miejskim Gimnazjum Mechanicznym w Końskich przy ul. Żeromskiego 3. W dwóch salach lekcyjnych naukę rozpoczęło 67 uczniów. Pierwszym dyrektorem został inż. Jerzy Piwkowski.

Na przestrzeni lat zmieniała się siedziba oraz stan liczebny i organizacyjny placówki. Już w 1946r. przeniesiono szkołę do budynku przy ul.1 Maja. Przedłużenie nauki do 4 lat oraz wzrost liczby uczniów powodowały konieczność poprawy warunków lokalowych gimnazjum. Dnia 1 września 1948r., po transformacji organizacyjnej, Gimnazjum i Liceum Mechaniczne w Końskich rozpoczęło naukę również w nowych, wydzierżawionych, obiektach przy ul. Warsztatowej 2. Kolejne trzy lata to okres przemian organizacyjnych i strukturalnych szkolnictwa zawodowego. Dotknęły one również naszej szkoły, która od 1950 r. posiadała statut Technikum Mechaniczno-Odlewniczego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Funkcjonowanie placówki związane było ściśle z przemysłem metalowym i odlewnictwem regionu koneckiego. Jednocześnie wykrystalizowały się dwa główne kierunki kształcenia: mechaniczny - obróbka metali skrawaniem i odlewniczy - technologia odlewnictwa. W tym czasie szkoła przeżywała pierwszy szczyt rozkwitu organizacyjnego i poziomu naukowego.

W następnych latach podjęto fatalne w skutkach decyzje o likwidacji kierunku mechanicznego. Technikum zmalało do kadłubowej, jednokierunkowej szkoły. W 1953 r. zmienił się również dyrektor. Kierownictwo objął Mieczysław Kowalski. Sytuacja organizacyjna i materialna szkoły stała się trudna. Pomocną dłoń wyciągnęli wówczas rodzice. Ze środków Komitetu Rodzicielskiego zakupiono najpotrzebniejsze pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy. Natomiast przy wyposażeniu warsztatów szkolnych dużą pomoc okazały Koneckie Zakłady Odlewnicze.

Rok 1958 przyniósł kolejne ważne zmiany organizacyjne. Podjęto wówczas decyzję o połączeniu Zasadniczej Szkoły Odlewniczej w Końskich z Technikum Mechaniczno-Odlewniczym. Siedzibą szkoły stały się pomieszczenia technikum przy ul. Warsztatowej. Dyrektorem został inż. Henryk Konatkowski. Początek lat 60-tych to czas, kiedy reaktywowano specjalność obróbka skrawaniem. Nadal jednak dużym problemem pozostawały trudne warunki lokalowe. W związku z tym dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski wystąpiły z inicjatywą budowy nowych obiektów szkolnych. Przejście do nowego budynku przy ul. Staszica 5 nastąpiło we wrześniu i październiku 1971r. Dwa lata później oddano do użytku nowy obiekt warsztatów.

Dnia 1 września 1976r. zainaugurowano kolejny rok szkolny z zbiorczej placówce pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Końskich, od 1978r. ZSP nr 1 im. Janka Krasickiego. W nowym kształcie organizacyjnym, oprócz Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, funkcjonowało również Liceum Zawodowe, Policealne Studium Zawodowe, Średnie Studium Zawodowe oraz Technikum dla Pracujących. Funkcję dyrektora objął mgr inż. Sylwester Kurek, zastępując na tym stanowisku urzędującego od 1969r. mgr Stanisława Majewskiego.

Zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i uczniowie podejmowali szereg działań, mających na celu wzbogacenie i wyposażenie pracowni szkolnych. Wiele pomocy dydaktycznych wykonywali uczniowie w ramach prac dyplomowych z przygotowania zawodowego.

Rok szkolny 1983/1984 zainaugurował nowy dyrektor, długoletni nauczyciel szkoły mgr Gustaw Sobieraj, który kontynuował działania swoich poprzedników.

W latach 80-tych pojawiły się problemy, wynikające w dużej mierze z sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju. Upadający przemysł metalowy powodował brak zainteresowania młodzieży kontynuowaniem nauki w zawodach metalowych. Przejawiało się to w niskim naborze do szkoły. Dyrekcja podejmowała szereg działań mających na celu zminimalizowanie skutków małego naboru.

Należy podkreślić, ze uczniowie w tym czasie odnosili wiele sukcesów, szczególnie w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej.

Rok 1990 przyniósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję tę objął mgr Zbigniew Tokarski. Nowy dyrektor i Rada Pedagogiczna za główny cel postawili sobie rozwój organizacyjny placówki oraz wdrożenie nowych specjalności i kierunków kształcenia. Przyniosło to oczekiwane rezultaty. W roku szkolnym 1994/1995 rozpoczęło naukę 842 uczniów w 28 oddziałach, podczas gdy cztery lata wcześniej uczyły się w szkole 582 osoby. Problemy jednak nie zniknęły. Przed dyrekcją, nauczycielami, a także uczniami i ich rodzicami stanęły trudne zadania, wynikające ze złożonych problemów transformacji ustrojowej państwa, zmiany realiów ekonomicznych i chronicznego braku środków w budżecie oświaty.

Podejmowane były jednak zadania zmierzające do poprawy bazy lekcyjnej, warsztatowej, a także sportowej naszej szkoły. Należy podkreślić, że uczniowie odnosili i nadal odnoszą sukcesy sportowe na arenie wojewódzkiej i krajowej.

Po reformie szkolnictwa placówka nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. W roku 2003 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objął mgr Krzysztof Jasiński.

W roku 2011 dyrektorem została pani Beata Jakubowska. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii szkoły.

Obecnie "Mechanik" jest najliczniejszą szkołą średnią w Końskich. W Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej naukę pobiera ok. 600 uczniów.

Skip to content