Przeskocz do treści

Prawa i obowiązki

Prawa Ucznia

Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.

Do inicjatywy społecznej i obywatelskiej; może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej, w przypadku organizacji działających poza szkołą - za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.

Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną prowadzoną w szkole.

Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

Do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności. Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

Do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

Do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, we wspólnie uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów.

Obowiązki Ucznia

Zachowania się wkażdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych.

Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory roztrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły.

Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń - nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest czysty i schludny.

Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

Skip to content