Przeskocz do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 413726941 lub adres e-mail: zsp1kon@gmail.com
2) Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr tel. 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: support@inbase.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie Twojego wizerunku poprzez system monitoringu wizyjnego.
5) Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
a) Organom Państwowym zgodnie z prawem
b) Podmiotem realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacji opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest artykuł 108a Prawa Oświatowego do zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, osób i mienia na powierzchni należącej do Administratora.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
8) Twoje dane osobowe nie są archiwizowane i podlegają usunięciu z systemów rejestrujących po ok. 30 dniach.
9) Masz prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
c) przenoszenia swoich danych osobowych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mienia, osób przebywających na powierzchni należącej do Administratora oraz informacji tam przetwarzanej.
11) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Skip to content