Przeskocz do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych
  nr 1 w Końskich. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 372
  6941 lub adres email: szkola@zsp1konskie.com.
 2. Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych – Pani Joanna
  Trusińska pod numerem telefonu 22 350 01 40, e-mail: biuro@inbase.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i
  osób.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie Twojego wizerunku poprzez
  system monitoringu wizyjnego.
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom
  odbiorców:
  a) Organom Państwowym zgodnie z prawem.
  b) Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja
  opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
  zgodnie z art. 28 RODO.
 6. Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest artykuł 108a Prawa
  Oświatowego do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, osób i mienia na powierzchni
  należącej do Administratora.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
  międzynarodowych.
 8. Twoje dane osobowe nie są archiwizowane i podlegają usunięciu z systemów
  rejestrujących po ok. 14 dniach.
 9. Masz prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  c) przenoszenia swoich danych osobowych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym
  momencie,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zapewnienia
  odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mienia, osób przebywających na
  powierzchni należącej do Administratora oraz informacji tam przetwarzanej.
 11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
  tym profilowaniu.

Skip to content