Przeskocz do treści

„MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI – Kolejny projekt zrealizowany!

80  uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wzięło udział w projekcie pn. „MECHANIK” SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia wśród uczniów klas o profilu technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy.

„Mechanik” wspiera swoich wychowanków w osiąganiu sukcesów na maturze i egzaminie zawodowym. Szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia, stara się realizować wszystkie potrzeby edukacyjne swych wychowanków. W ramach projektu odbyły się warsztaty  z matematyki i fizyki, warsztaty informatyczne, warsztaty zawodowe przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które obejmowały zebranie i usystematyzowanie wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów zawodowych wchodzących w zakres danej kwalifikacji. Baza dydaktyczna szkoły została wzbogacona o nowoczesne urządzenia zgodne z wytycznymi w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać stanowiska egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Doposażenie pracowni pojazdów samochodowych za ponad 150 tys. zł to m.in. analizator spalin, system diagnostyczny z oprogramowaniem, kompresor śrubowy, przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów, przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych, podnośnik samochodowy.

Szkoła dba o wyposażenie swoich uczniów w dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, które podniosą ich atrakcyjność podczas poszukiwania zatrudnienia, co niezwykle ważne w przypadku wchodzących nań po raz pierwszy. Zrealizowane zostały szkolenia dla uczniów zwiększające szanse absolwentów szkoły na rynku pracy: spawanie metodą MIG/MAG oraz szkolenie diagnostyczne. Jednym z najbardziej atrakcyjnych kursów zawodowych, w których uczestniczyli uczniowie są  kursy: prawa jazdy kategorii B oraz wózków jezdniowych.

„Dla młodego człowieka, a raczej jego rodziców, takie specjalistyczne kursy kończące się egzaminem - to spory wydatek – poinformowała Beata Jakubowska, dyrektor szkoły. - W projekcie daliśmy uczniom możliwość ukończenia kursów bezpłatnie. Uzyskane w ramach kursów dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe zwiększą konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy. Jest to czynnik szczególnie istotny, ponieważ po zakończeniu nauki będą oni poszukiwać pracy po raz pierwszy w życiu. Ponadto 48 uczniów podczas staży zdobyło dodatkowe umiejętności zawodowe wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Odbyte staże dały im również możliwość nawiązania pierwszych bezpośrednich kontaktów zawodowych z pracodawcami. Dzięki temu, że w trakcie staży nasi uczniowie wykazali się doskonałym przygotowaniem teoretycznym i umiejętnościami praktycznymi, wielu pracodawców już zadeklarowało chęć zatrudnienia stażystów. Mamy tu więc potrójną korzyść: pracodawca będzie miał dobrze przygotowanego pracownika, absolwent miejsce pracy, które już zdążył poznać, a my zatrzymamy młodych ludzi w naszym powiecie.”

Zdaniem właścicielki jednej z firm, w której uczniowie odbywali staże - Stacji Dyszów Agnieszki Owczarek „Staże są bardzo potrzebne. Uczniowie Mechanika posiadają dużą wiedzę teoretyczną, ale dopiero podczas pracy w firmie mogą ją w pełni wykorzystać i nabywać doświadczenie”.

„Staż spełnił moje oczekiwania – ocenia Jakub Krzywkowski, uczeń klasy drugiej technik pojazdów samochodowych - Pracując w pełni wyposażonym i wyspecjalizowanym warsztacie miałem okazję poznać wiele nowych zagadnień związanych z mechaniką. Tak naprawdę robiliśmy wszystko. Od podstawowego serwisu pojazdu jak wymiana oleju i filtrów, po trudniejsze naprawy jak wymiana elementów układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, aż po wymianę, bądź naprawę osprzętu silnika jakim jest na przykład układ rozrządu czy turbosprężarka. W firmie poznałem wielu bardzo doświadczonych a zarazem pozytywnych ludzi, którzy w każdej chwili służyli nam swoją dobrą radą i pomocą.”

„Chcieliśmy dać młodym ludziom kapitał na przyszłość – mówi autorka i koordynator projektu Monika Ogłoza. - W fazie pisania projektu to sami uczniowie rekomendowali zajęcia, których najbardziej potrzebują. Projekt spełnił ich oczekiwania. Uczniowie podczas ewaluacji bardzo wysoko ocenili jakość i efektywność warsztatów. To zasługa trenerów ponieważ zajęcia prowadzone w projekcie wymagają długiego, starannego przygotowania, tak, aby były atrakcyjne dla ucznia, nie przypominały lekcji w szkole. Zadaniem nauczyciela jest więc wykorzystanie wielu ciekawych pomocy, multimediów, form i metod pracy atrakcyjnych dla niezwykle wymagających odbiorców.”

Scroll Up Skip to content